Všeobecné obchodné podmienky

Predávajúci:

Maroš Debreceni
Sídlo: Čapajevova 79, 080 01 Prešov
IČO: 50 602 560   DIČ: 1122522852  
Číslo účtu : 5121877661/0900 Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK7309000000005121877661

Kupujúci je osoba (spoločnosť), ktorá si vybrala a zaplatila za služby alebo tovar na webovej stránke www.aleshafashion.sk.
Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených obchodných podmienok. 

 

Objednávka

 1. Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.aleshafashion.sk písomnou formou: e-mailom, vrátane objednávky prostredníctvom eshopu.  Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.
 2.  Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne  číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum objednávky (objednávka prostredníctvom eshopu tieto podmienky spĺňa automaticky). Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru alebo Slovenskej pošty).
 3.  Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do 24 hodín (v pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje so spotrebiteľom. Potvrdí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, konečnú cenu a spôsob úhrady za tovar. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná. Po potvrdení objednávky Vám garantujeme výšku ceny za výrobok.  
 4. Pri objednávke v hodnote nad 100 EUR je potrebné vykonať platbu vopred na číslo účtu: SK73 0900 0000 0051 2187 7661, VS: číslo Vašej objednávky. Zásielka Vám bude doručená bez dobierky. Po vykonaní platby je potrebné nás informovať emailom.
 5. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. V zmysle ustanovenia § 7 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

I. Dodacie lehoty

 1. Po obdŕžaní objednávky Vám bude tovar dodaný v čo najkratšom termíne. Objednávky vybavujeme spravidla do 24 hodín, pošta Vám zásielku doručí do 1-3 pracovných dní, ak je tovar ihneď k odoslaniu. Ak tovar doskladňujeme doba dodania je 4-10 pracovných dní. Pri nečakaných okolnostiach sa môže doba dodania predĺžiť. V takomto prípade Vás vopred upozorníme e-mailom na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru a budete mať možnosť objednávku stornovať, prípadne zmeniť objednávku. 
 2. Termín dodávky tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri potvrdení objednávky. Po odoslaní vašej objednávky, Vám pošleme potvrdzujúci mail, v prípade, že Vám tovar do 10 pracovných dní od odoslania nebude doručený, kontaktujte nás. Pomocou čísla zásielky, ju nájdeme a problém vyriešime.
 3. Vo veľmi výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

II. Cena, platobné podmienky a prepravné

 1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny cien a tovaru v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri potvrdení  objednávky. Všetky ceny na webovej stránke www.aleshafashion.sk sú uvedené v eurách.
 2.  Spotrebiteľ uhrádza platbu prevodom/vkladom na účet predávajúceho alebo priamo na Slovenskej pošte úhradou dobierky.
 3. Doprava vrámci SR je ZADARMO. 
 4. Objednávku nad 100 eur je potrebné uhradiť vopred na bankový účet. Objednávky nad 100 eur na dobierku nezasielame.

III. Preberanie tovaru

 1.  Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej v objednávke.
 2.  Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a s prepravnou spoločnosťou, teda Slovenskou poštou spísať  Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.
 3.  Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho.
 4.  Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.
 5.  Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

IV. Odstúpenie od zmluvy

 1.  Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ. Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu, ktoré obdŕžal pri jeho kúpe. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s § 458 ods. 1 obč. Z). Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom. Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.
 2.  Po splnení vyššie uvedených podmienok budú peniaze za vrátený tovar kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia tovaru do sídla predávajúceho.
 3.  Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho.
 4.  Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku, ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.
 5.  V prípade akceptovania požiadavky spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 14 kalendárnych dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú finančnú náhradu vo výške 50% z fakturovanej peňažnej čiastky.
 6.  Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:
  a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
  b) zmenila sa cena dodávateľa produktu
  c) vystavená cena produktu bola chybná
 7.  Formulár na odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy si môžete stiahnuť tu: Formulár na odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy.

V. Záruka a servis

 1.  Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad. Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných produktov, ktoré spotrebiteľ obdrží pri kúpe produktu.
 2. Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.
 3.  Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, uskladňovaním výrobku v nevhodných podmienkach. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené nesprávnym zaobchádzaním.
 4.  V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi písomnou formou, prostredníctvom e-mailu oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

VI. Adresa orgánu dozoru

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 051/ 7721 597
fax. č.: 051/ 7721 596
e-mail: pr@soi.sk

VII. Záverečné ustanovenia

 1.  Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny tovaru a cien.
 2.  Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo potvrdením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi v plnej miere súhlasí.
 3.  Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 102/2014 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
 4.  Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty ( emailu ) a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. 

Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti od 01.12.2016